Satellite Photos of Countries 1 quiz
Name the countries that are depicted on satellite photos
 
You:
Your computer opponents:

You

vs.

Latika

India

Sean

Ireland

Sofia

Italy